Brunnsborrning

Vatten, vårt viktigaste livsmedel.

I en grävd brunn är de vanligaste problemen mikroorganismer, surt vatten eller olika typer av kväveföroreningar. Man får som regel bättre och jämnare vattenkvalitet i en borrad brunn.

 

Bergborrad brunn:

Brunnen borras med foderrör genom jord så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in. Metoden kallas för excenterborrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Här är det viktigt att välja typgodkänt material.

 

Grusfilterbrunn:

På platser där det finns vattenförande gruslager kan en grusfilterbrunn anläggas. Principen för en sådan typgodkänd brunn är att foderrören borras ner till lämpligt djup, därefter nedförs ett slitsat (perforerat) filterrör till botten och foderrören lyfts upp för att frilägga filterröret. Tack vare det speciella filterröret kan vattnet rinna in i brunnen medan sand och gruspartiklar hålls utanför.

Din brunn ska hålla i flera generationer. Vid anläggning av en bergborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid val av placering.

 

Det ska vara på en plats där man kan förutsätta att man kan finna bra vatten och tillräckligt med vatten.

  • Hänsyn måste tas till föroreningsrisker.
  • Brunnen ska också placeras på ett anläggningstekniskt bra ställe på din mark.
  • Din lokala brunnsborrare har erfarenhet från tidigare brunnar i trakten och är bekant med de geologiska förhållanden som råder i ditt område.